Whiplash

Whiplash kallas på svenska pisksnärt och beskriver en skademekanism mot nacken som kan uppstå efter vissa trafikolyckor.

De flesta som drabbas av en whiplashskada blir bra, men en liten del får kvarstående besvär. Det finns många missuppfattningar och fel information om whiplash. Ett internationellt foskningsprojekt (the Bone and Joint Decade 2000-2010 Task Force on Neck Pain and its Associated Disorders) har gått igenom all forskning med anknytning till whiplashskador och uppdaterat kunskaperna om förekomst, risker, prognos, diagnostik och behandling. En klassificering används, WAD I, II eller III (WAD= Whiplash Associated Disorders), och utifrån de olika klassificeringarna skiljer sig behandlingen. Behandlingen är också olika beroende på hur lång tid besvären har funnits. Långvariga nackbesvär behandlas enligt samma principer oavsett om de debuterat med en whiplashskada eller på annat sätt.

Symtom vid whiplashskada

Symtomen startar inom några dygn och kan förändras över tid. Nackstelhet är det vanligaste symtomet (96% av de drabbade) följt av nacksmärta (94 %), huvudvärk (44%), värk i bröstryggen (35%), sömnstörningar (35%), stressymtom (30%), domningar (22%), yrsel (15%), minnessvårigheter (15%), nedsatt hörsel och öronsus, tinnitus (13%). Det förekommer även ögonsymtom (12%) Neurologiska symtom förekommer i 20 % av fallen och av dessa kan nedsatt nervfunktion påvisas vid undersökning i 3-4 %.

Vad händer vid en whiplashskada?

Detta är en omdebatterad fråga och mer forskning behövs för att förklara varför symtomen uppstår. Det är ovanligt med skador som syns på röntgen, t ex ligamentskador eller instabilitet eller skador på diskar eller facettleder. Whiplashskadan påverkar nervsystemets funktion så att känsligheten för smärta ökar.

Vid undersökning på kiropraktorklinik hittar man ofta försämrat rörelsemönster, leder som är blockerade i kombination med att rörelseuttaget sker i intilliggande leder samt muskulär spänning. Behandling av detta har visat sig vara en av de mest effektiva behandlingarna som erbjuds vi whiplash. Nack- och ryggproblem är vanliga och det är möjligt att whiplashvåldet utlöser latenta problem, inte bara i nacken eller bröstryggen utan också i andra delar av kroppen. Studier har visat att behandling av bröstryggen är effektivt vid whiplash.

Behandling av WAD (Whiplash Associated Disorder)

Behandlingen grundar sig på vilken grad av whiplash (WAD I, II eller III) och på hur länge besvären funnits.

Innan behandling börjar görs en noggrann undersökning och dokumentation av alla symtom. Whiplashdiagnosen delas in i WAD I, II eller III beroende på symtom och undersökningsfynd. Röntgen måste göras i vissa fall men inte i alla.

WAD I: Smärta och stelhetskänsla i nacken men normala ortopediska och neurologiska tester.

WAD II: Smärta och stelhetskänsla i nacken och lätta symtom från nerver. Nedsatt rörelseomfång och tryckömhet i nacken men normala nervtester.

WAD III: Smärta och stelhet i nacken med tydliga nervsymtom och påvisbara nervtester.

All behandling ska individualiseras. I behandlingen ingår information och råd i det akuta skedet samt behandling för att lindra smärta. Behandlingen ska alltid följas upp och ändras om normal läkning inte sker. Aktiv behandling är viktigt i det akuta skedet. Regelbundna rörelser i nacke, rygg och armar ska utföras under smärtgränsen. Om besvären funnits en längre tid ändras behandlingsstrategin till att mer likna behandling för långvariga nackbesvär. Även i dessa fall är behandlingen individanpassad och innehåller aktiv rehabilitering.

Kiropraktorns roll vid behandling av whiplashskada

En kiropraktorklinik fungerar som en smärt- och rehabiliteringsklinik vid problem i muskler- och leder som påverkar nervsystemet. En kiropraktor fokuserar på att återställa funktion främst i nacke och rygg men också i kroppens leder i armar och ben.

Kiropraktorer har utbildning för att arbeta som primärvårdgivare och kan därför remittera till röntgen och andra specialister. Kiropraktorn ställer diagnos och dokumenterar skadan i journal.

Kiropraktorns primära behandlingsmetod går ut på att normalisera lederna rörlighet och därigenom normalisera inflödet av nervsignlaer från lederna. Behandlingen minskar smärta. I behandlingen ingår rehabilitering, träning, hållningsträning, stretching, råd om aktiviteter och avslappningsövningar. Ibland sker samarbete med läkare, KBT-terapeut och massör.

Vårdprogram för whiplash

 • Kort väntetid till första besöket.
 • Korrekt och detaljerad dokumentation i patientjournal.
 • Genomgång av skadan och alla symtom.
 • Patienten får beskriva sina föreställningar, förväntningar och farhågor.
 • Genomgång av tidigare problem i rörelseapparaten.
 • Noggrann undersökning och diagnos.
 • Konventionell röntgen vid behov.
 • Smärtfri och säker behandling.
 • Korrekt information.
 • Instruktion och uppföljning av rörelser och avslappningsövningar.
 • Samverkan med andra vårdgivare vid behov.
 • Behandling och rehabilitering med uppföljning för att minska risk för återkommande smärtor.